My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Złożenie oświadczenia o cofnięciu skargi na orzeczenie do Sądu Rejonowego

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 80/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku Emitent informuje, że złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenie o cofnięciu skargi na orzeczenie Referendarza Sądowego z dnia 17 lipca 2017 roku (sygn. WA XIII Ns Rej KRS/43746/17/660) o odmowie wpisu zmian osób upoważnionych do reprezentacji Spółki z uwagi na nieważność uchwał podjętych przez rzekome Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zakończone 14 lipca 2017 roku stanowiących podstawę wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Skarga została złożona przez osoby nieuprawnione do reprezentacji Emitenta, „powołane” na podstawie ww. nieważnych uchwał rzekomego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zakończonego 14 lipca 2017 roku. Skarga podlegałaby zgodnie z prawem odrzuceniu.

Emitent tym samym dąży do jak najszybszego powołania nowych władz w Spółki, co jest możliwe tylko poprzez ustanowienie w Spółce kuratora. Jednocześnie nawiązując do raportu 72/2017/K Emitent przypomina, że do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS został złożony Wniosek o ustanowienie kuratora w Spółce.

Jednocześnie Emitent informuje, że nie jest mu wiadome, aby złożona została jakakolwiek inna skarga na ww. postanowienie o odmowie wpisu zmian osób upoważnionych do reprezentacji Spółki, a termin na zaskarżenie ww. postanowienia już minął.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *