My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 14/2024

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2024 roku, na godzinę 12:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały opiniującej “Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2023”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w “Polityce Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie”
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie”.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Treść Sprawozdania o wynagrodzenia członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2023 roku _”Sprawozdanie”_ zostanie przekazane niezwłocznie po otrzymaniu oceny biegłego rewidenta Sprawozdania.

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf
SG – ZWZ 24.06.2024 – Projekty uchwał.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf
SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf
SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf
SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf
Sprawozdanie RN SATIS za 2023.pdf