Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

QSR

Kwartalny | ESPI | /2023 "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgo...

Więcej

RR

ESPI | /2022 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2 021 2022 2 021 I. Przychody ze sprzedaży ogółem 2 523,00 2 167,00 538,00 473,00 II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -647,00 270 733,00 -138,00 59 144,00 III. EBITDA -647,00 270...

Więcej

SRR

ESPI | /2022 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i...

Więcej

Warunkowa rejestracja akcji serii H Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 11/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o warunkowej rejestracji 2.327.055 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta _"Ak...

Więcej

Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 10/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2017 informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ decyzji nr 0318/2023 z ...

Więcej

Rejestracja zmiany Statutu Spółki dotyczącej kapitału zakładowego

Bieżący | ESPI | 8/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 21 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki związanej ...

Więcej

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 7/ 2023 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _ "Spółka"_ informuje, że w dniu 10 marca 2023 roku otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR _"Powiadomienie"_, o transakcji dokonanej na akcjach Spółki przez spółkę Polish American I...

Więcej

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii H

Bieżący | ESPI | 6/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., nr 3/2023 z dnia 1 marca 2023 r., nr 4/2023 z dnia 2 marca 2023 r. oraz nr 5/2023 z dnia 9 marca 2023 r. przedstawia info...

Więcej