Kategoria: Raporty bieżące

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od spółki Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Zawiadomienie_od_Akcjonariusza_Carom_sp._z_o.o..pdf

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w załączeniu przekazuje Zawiadomienie zgodnie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz […]

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku zawarł umowę pożyczki ze spółką Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Pożyczkodawca”_ _”Umowa”_ zgodnie, z którą Pożyczkodawca udostępni Emitentowi […]

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje o otrzymaniu pocztą elektroniczną w dniu 9 lipca 2018 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy _”NWZA”_ wraz z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad _”Żądanie”_. Żądanie zostało […]

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 30 czerwca 2018 roku zostały zbyte posiadane przez Emitenta akcje jego spółek zależnych: Sorcersoft.com S.A. z siedzibą w Warszawie _”Sorcersoft”_ i Xantus S.A. z siedzibą […]

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku oraz do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ przekazuje do publicznej informacji korektę raportu nr 6/2018 z dn. 5 czerwca 2018 roku w sprawie terminów przekazywania przez Spółkę do publicznej wiadomości raportów okresowych […]

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, niniejszym informuje, że w związku z postanowieniem właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowane zostały w dniu 23 kwietnia 2018 r. zmiany Statutu Emitenta _”Statut”_ w zakresie między innymi firmy Emitenta. […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów […]

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dn. 14 kwietnia 2018 r. Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że obecnie w Spółce trwa audyt śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta […]

© SATIS GROUP SA