Kategoria: Raporty bieżące

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent“), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („NWZ”), które odbyło się w dniu 25 października 2018 r. Uchwały podjęte podczas NWZ 25.10.2018 r.

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dn. 28 września 2018 r. informuje, że z powodu rezygnacji wszystkich członków Rady Nadzorczej Emitenta, o czym Emitent informował kolejno raportem bieżącym […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”), w nawiązaniu do raportu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) z dnia 28 września 2018 r. o numerze 30/2018, informuje, że w związku z punktem porządku obrad dotyczącym powołania członków […]

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2018 (“ZWZA”) oraz w związku z otrzymanymi żądaniami od akcjonariuszy („Żądania”), o […]

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o otrzymanym w dniu dzisiejszym od Pana Nikodema Wierzbickiego przedstawiającego się jako Przedstawiciel Porozumienia Akcjonariuszy (“Pan Nikodem Wierzbicki”), które reprezentuje łącznie co najmniej jedną […]

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o otrzymanym w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Emitenta – United S.A. z siedzibą w Warszawie żądaniu uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (“ZWZA”) […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 11.00, w Hotelu Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali […]

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 09 października 2018 roku odkupił od Polish American Investment Fund, LLC sprzedane w dniu 30 czerwca akcje spółek: Sorcersoft.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Sorcersoft”) […]

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu  oraz o spółkach publicznych („Ustawa o […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2018 z dn. 28 września 2018 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 25 października 2018 r., początek o […]

© SATIS GROUP SA