Kategoria: Raporty bieżące

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 30 lipca 2018 roku Pan Przemysław Marczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Powody rezygnacji nie zostały podane.

Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że otrzymał wiadomość mailową zawierającą dokument o brzmieniu wskazującym, iż może on prezentować treść postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.07.2018 r. wydanego […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie  „Emitent” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r., początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa. […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. (dawniej iAlbatros Group S.A.)z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o odblokowanie w dn. 2 sierpnia 2018 roku obrotu akcjami Emitenta („Odblokowanie Obrotu”), tj. […]

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od spółki Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Zawiadomienie_od_Akcjonariusza_Carom_sp._z_o.o..pdf

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w załączeniu przekazuje Zawiadomienie zgodnie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz […]

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku zawarł umowę pożyczki ze spółką Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Pożyczkodawca”_ _”Umowa”_ zgodnie, z którą Pożyczkodawca udostępni Emitentowi […]

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje o otrzymaniu pocztą elektroniczną w dniu 9 lipca 2018 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy _”NWZA”_ wraz z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad _”Żądanie”_. Żądanie zostało […]

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 30 czerwca 2018 roku zostały zbyte posiadane przez Emitenta akcje jego spółek zależnych: Sorcersoft.com S.A. z siedzibą w Warszawie _”Sorcersoft”_ i Xantus S.A. z siedzibą […]

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku oraz do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ […]

© SATIS GROUP SA