Kategoria: Raporty bieżące

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. d Statutu Emitenta w związku z art. 66 ust. 4 ustawy […]

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Zarządu Spółki Pana Sławomira Marka Karaszewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Życiorys Pana Karaszewskiego […]

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta _”NWZ”_ podjęło uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Marcina Godlewskiego, Pana Juliana Kutrzeby, […]

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w efekcie wznowienia procesu rejestracji w sądzie rejestrowym zmian wynikających z uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpoczęło się w dniu 14 czerwca 2017 r. […]

Raport bieżący nr 42/2017 iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w konsekwencji złożonego przez obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii E _kod ISIN PLADVPL00060_ dokonał w dniu dzisiejszym wykupu 2081 sztuk obligacji serii E za łączną […]

Raport bieżący nr 83 / 2017 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2017 z dn. 14 czerwca 2017 r. iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż Emitent powziął informację od akcjonariuszy Emitenta, iż został wniesiony do Sądu […]

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 80/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku Emitent informuje, że złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenie o cofnięciu skargi na orzeczenie Referendarza Sądowego z […]

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 73/2017 z dn. 20 czerwca 2017 roku informującego o bezprawnym przekazaniu środków finansowych spółki zależnej SATIS GPS Sp. z o.o. przez podającego się za Prezesa Zarządu tej spółki – Jana Karaszewskiego na rzecz spółki […]

Raport bieżący nr 80/2017 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że powzięła informację iż postanowienie o oddaleniu wniosku o wpis zmian, wydane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, […]

Raport bieżący 79/2017   Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że Emitentowi doręczone zostało oświadczenie spółki ETIN SAS z siedzibą w Issy-les-Moulineaux w Republice Francuskiej należącej do grupy kapitałowej SODEXO S.A. notowanej na giełdzie Euronext („ETIN”) […]

© SATIS GROUP SA