Kategoria: Raporty bieżące

ESPI 53/2018 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 roku podpisał aneks do zawartej w dniu 24 lipca 2018 roku umowy pożyczki […]

ESPI 52/2018 Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym ponownie wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego o bezzwłoczne odwieszenie obrotu akcjami Emitenta.

Zarząd SATIS GROUP S.A.z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 lutego 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej – zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […]

Zarząd SATIS GROUP S.A.z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej – zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z pismem w sprawie o wznowienia obrotu akcjami Emitenta („Pismo”) w związku z ustaniem przesłanki zawieszenia obrotu akcjami […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 7 listopada 2018 roku („ZWZA”). Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dn. 7 listopada 2018 r. informuje, że w dniu 7 listopada 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), podjęło między innymi uchwałę […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent„), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 7 listopada 2018 r. Uchwały podjęte podczas ZWZ 07.11.2018 r.

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dn. 10 października 2018 r. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r., początek […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Zarządu i powołaniu do Zarządu Emitenta nowej kadencji Pana Sławomira […]

© SATIS GROUP SA