Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący z plikiem 49/201724 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Profit Investments […]

Raport bieżący nr 45/2017 Spółka iAlbators Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 15 maja 2017 roku Emitent podjął decyzję o przedterminowym wykupie obligacji serii E _”Obligacje”_, zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji, w myśl […]

Raport bieżący nr 44/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ przedstawia uzupełnienie sprawozdania finansowego Emitenta oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Emitenta w zakresie wynagrodzeń osób wchodzących w skład organu nadzorującego: Łączne wynagrodzenie osób wchodzących w skład […]

Raport bieżący nr 43/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII […]

Raport bieżący nr 41/2017 Zarząd iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w konsekwencji złożonego przez obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii E _kod ISIN PLADVPL00060_ dokonał wykupu 1300 sztuk obligacji serii E za łączną kwotę 1 […]

2017-04-28 23:35:55 Bieżący | 40/2017 Sprawozdanie Rewidenta ds. Szczególnych sporządzone stosownie do uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 28 grudnia 2016 roku 2017-04-28 23:28:33 Bieżący | 39/2017 Wystąpienie przypadku naruszenia warunków emisji obligacji serii E 2017-04-26 19:19:38 Bieżący | […]

2016-12-28 23:12:16 Bieżący | 128/2016 Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej 2016-12-28 22:58:30 Bieżący | 127/2016 Treść uchwał podjętych przez NWZ oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrywania punktów porządku obrad 2016-12-28 11:51:31 Bieżący | 126/2016 Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza […]

2015-12-30 13:38:34 Bieżący | 66/2015 Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia 2015-12-28 18:38:11 Bieżący | 65/2015 Rejestracja zmian statutu Emitenta 2015-12-28 16:46:39 Bieżący | 64/2015 Zawiadomienie od Prezesa Zarządu 2015-12-28 16:43:54 Bieżący | 63/2015 Zawiadomienie od Prezesa Zarządu […]

2014-12-16 16:15:30 Bieżący | 82/2014 Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku 2014-12-03 17:02:49 Bieżący | 81/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta 2014-11-08 08:27:25 Bieżący | 80/2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r. 2014-10-30 10:39:54 […]

2013-12-23 21:10:10 Bieżący | 58/2013 Wykup obligacji serii A1 2013-12-17 14:39:52 Bieżący | 57/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A. 2013-12-03 17:32:55 Bieżący | 56/2013 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F 2013-11-29 20:16:37 Bieżący | 55/2013 Spłata zobowiązań umownych […]

© SATIS GROUP SA