Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący nr 42/2017 iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w konsekwencji złożonego przez obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii E _kod ISIN PLADVPL00060_ dokonał w dniu dzisiejszym wykupu 2081 sztuk obligacji serii E za łączną […]

Raport bieżący nr 83 / 2017 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2017 z dn. 14 czerwca 2017 r. iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż Emitent powziął informację od akcjonariuszy Emitenta, iż został wniesiony do Sądu […]

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 80/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku Emitent informuje, że złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenie o cofnięciu skargi na orzeczenie Referendarza Sądowego z […]

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 73/2017 z dn. 20 czerwca 2017 roku informującego o bezprawnym przekazaniu środków finansowych spółki zależnej SATIS GPS Sp. z o.o. przez podającego się za Prezesa Zarządu tej spółki – Jana Karaszewskiego na rzecz spółki […]

Raport bieżący nr 80/2017 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że powzięła informację iż postanowienie o oddaleniu wniosku o wpis zmian, wydane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, […]

Raport bieżący 79/2017   Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że Emitentowi doręczone zostało oświadczenie spółki ETIN SAS z siedzibą w Issy-les-Moulineaux w Republice Francuskiej należącej do grupy kapitałowej SODEXO S.A. notowanej na giełdzie Euronext (“ETIN”) […]

Raport bieżący 77/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 109/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. […]

Raport bieżący 78/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że dziś powzięła informację, o wydaniu w dniu 17 lipca 2017 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w sprawie […]

Raport bieżący 76/2017 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017 iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, iż w związku z cofnięciem zgody przez bezpośredniego najemcę powierzchni biurowych przy ul. Aleje Jerozolimskie 180, III piętro, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy […]

Raport bieżący z plikiem 52/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Walton Spencer […]

© SATIS GROUP SA