Kategoria: Raporty bieżące

ESPI | 45/2019 Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 3 października 2019 nastąpiło wznowiene obrotu akcjami Emitenta _”Wznowienie Obrotu”_. Wznowienie Obrotu nastąpiło na skutek skierowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego […]

Raport bieżący nr 44/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o przesunięciu terminu przekazania półrocznego raportu i skonsolidowanego raportu półrocznego […]

Raport bieżący nr 43/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od Pani Katarzyny Mielczarek- członka Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki […]

Raport bieżący nr 42/2019 W nawiązaniu do raportów bieżących o numerach 11/2018, 53/2018, 4/2019 oraz 41/2019, zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzory Finansowego Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że na dzień publikacji […]

Raport bieżący nr 41/2019 Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę […]

Raport bieżący nr 40/2019 Spółka Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym ponownie wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z wnioskiem o wznowienie obrotu akcjami Emitenta _”Wniosek”_. W ocenie Emitenta, w […]

Raport bieżący nr 39/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, “Emitent_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania upadłościowego niniejszym informuje, iż postępowanie zostało umorzone na skutek cofnięcia […]

Raport bieżący nr 38/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż powziął informację o wydaniu postanowienia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 lipca […]

Raport bieżący nr 36/2019 Zarząd SATIS GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 15 lipca 2019 roku podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej – zgodnie z art. 17 ust. […]

Raport bieżący nr 35/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 informuje, że w dniu 24 lipca 2019 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy spółką Holding Inwestycyjny Akesto Sp. […]

© SATIS GROUP SA