Kategoria: Raporty bieżące

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 11.00, w Hotelu Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali […]

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 09 października 2018 roku odkupił od Polish American Investment Fund, LLC sprzedane w dniu 30 czerwca akcje spółek: Sorcersoft.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Sorcersoft”) […]

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu  oraz o spółkach publicznych („Ustawa o […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2018 z dn. 28 września 2018 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 25 października 2018 r., początek o […]

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu pocztą elektroniczną w dniu 28 września 2018 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZA”) wraz z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad („Żądanie”). Żądanie zostało […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent„, „Spółka”), informuje, że w związku ze zmianą firmy Emitenta, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2018 z dn. 5 czerwca 2018 roku, została aktywowana zgodna z aktualnymi danymi podmiotu […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 5 września 2018 r. udzielił Panu Janowi Karaszewskiemu prokury samoistnej. Życiorys Pana Karaszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zyciorys_Jana_Karaszewskiego

Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia z dnia 18.07.2018 r. do czasu rozstrzygnięcia zażalenia Spółki na ww. postanowienie. O […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki z dnia 16/2018 r. z dnia 27.07.2018 r. oraz w wykonaniu zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, wyjaśnia, iż w dniu […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. _dawniej iAlbatros Group S.A._ z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 27.08.2018 r. na godzinę 11:00, o którym Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym nr 15/2018 z […]

© SATIS GROUP SA