Kategoria: Bez kategorii

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 7 listopada 2018 roku („ZWZA”). Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dn. 7 listopada 2018 r. informuje, że w dniu 7 listopada 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), podjęło między innymi uchwałę […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Zarządu i powołaniu do Zarządu Emitenta nowej kadencji Pana Sławomira […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 40/2018 z 25 października 2018 roku, informuje, że w dniu 29 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym ukonstytuowała […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent„), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („NWZ”), które odbyło się w dniu 25 października 2018 r. Uchwały podjęte podczas NWZ 25.10.2018 r.

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2018 („ZWZA”) oraz w związku z otrzymanymi żądaniami od akcjonariuszy („Żądania”), o […]

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o otrzymanym w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Emitenta – United S.A. z siedzibą w Warszawie żądaniu uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („ZWZA”) […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 11.00, w Hotelu Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali […]

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu  oraz o spółkach publicznych („Ustawa o […]

2017-04-28 23:35:55 Bieżący | 40/2017 Sprawozdanie Rewidenta ds. Szczególnych sporządzone stosownie do uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 28 grudnia 2016 roku 2017-04-28 23:28:33 Bieżący | 39/2017 Wystąpienie przypadku naruszenia warunków emisji obligacji serii E 2017-04-26 19:19:38 Bieżący | […]

© SATIS GROUP SA